Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in
wijn of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde
dranken of daaraan verwante artikelen met een koper sluit;
– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn of gedistilleerde dranken of
daaraan verwante artikelen met verkoper sluit;
– de contractgoederen: wijn, gedistilleerde dranken, emballage of daaraan verwante
artikelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis
ter beschikking gesteld;
– voorverkoop: De verkoop van wijnen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
nog niet op de markt zijn gebracht;
– consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf;
– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende
feestdagen;
– schriftelijk: communicatie per brief, fax en e-mail;
– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
– Dag: kalenderdag;
– Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
– Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
– Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
– Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking
stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht;
– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
– Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op
iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en koper. Dit
geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door
verkoper dan wel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of
wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper
jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper
jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 11, 12, 13, 14 & 15.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper en koper gesloten
overeenkomsten. Verkoper zal koper deze voorwaarden voor het sluiten van de
overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
d. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande
overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper
uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
e. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Indien het een materiële wijziging betreft, zal koper door verkoper daarover schriftelijk in
kennis worden gesteld. Tenzij koper binnen 2 weken na datum van verzending van de
schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te
hebben ingestemd met de wijziging of de aanvulling.
f. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verkoper rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
g. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers
voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten
a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige
periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van
een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een
definitief aanbod van verkoper.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste
werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan
koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
c. De bepalingen van dit artikel zijn tevens van toepassing op voorverkoop.
d. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper geen consument is, is
verkoper niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan
de koper te doen toekomen.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de verkoper verkochte producten
dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan koper ter beschikking gestelde
materialen liggen bij verkoper danwel haar toeleveranciers.
b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van verkoper, behoudens en slechts voor zover anders is
bepaald in regelingen van dwingend recht.
c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verkoper de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van verkoper dan wel haar
toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media-account of
anderszins als zijnde van hem te registreren.

Artikel 6: Prijzen en kortingen
a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die
vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de
overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, “af
verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking
en exclusief omzetbelasting.
c. Indien de koper een consument is vermeld de verkoper de door haar gehanteerde
prijzen inclusief omzetbelasting, overige heffingen, eventuele vracht-, leverings- en/of
portkosten en eventuele andere kosten. Indien de prijs en de eventueel aanvullende kosten
niet vooraf kunnen worden berekend geeft de verkoper de wijze weer waarop de prijs en
de kosten berekend worden.
d. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond
van verhogingen of toeslagen op de
1. invoerrechten,
2. accijnzen,
3. verpakkingen-/milieubelastingen,
4. andere belastingen,
5. heffingen van publiekrechtelijke organisaties,
6. andere heffingen,
7. vrachttarieven,
8. transportkosten en verzekeringspremies van de contractgoederen en grondstoffen, die
voor de productie en transport van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in
het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico’s.
e. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De koper heeft
het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na
kennisgeving van de prijswijziging.
f. Indien koper de geleverde contractgoederen doorverkoopt is hij verplicht in elke vorm
van publicatie en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de eventueel daaraan
gekoppelde kwaliteitsbenamingen zoals verstrekt door verkoper te hanteren.

Artikel 7: Betaling
a. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het
factuurbedrag van de contractgoederen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum netto
contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn
geschied.
b. niet van toepassing voor Wijn en licht alcoholische dranken bij Brumker Wijnkoperij vof
c. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper
onverminderd het in artikel 18 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding
op basis van de wet recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
d. De rentevergoeding is gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4%. Deze
vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald
gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt
overschreden. De vergoeding van de administratiekosten bedraagt 2% van de bruto
factuurwaarde.
Indien de koper een consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de
wettelijke rente.
e. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar
indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen;
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor
hem uit de overeenkomst voortvloeien.
f. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane
betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper
verbonden onderneming.
g. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden
onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden
verrekend.
h. Bij on-verschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het
verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige
bepalingen van dit artikel betalen.
i. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
j. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden
daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct
opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 8: Levering
a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:
1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen op het
afleveradres zullen worden geleverd.
2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1
bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.
3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper
aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het
uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het
laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de
daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor rekening van koper. Het risico van de
contractgoederen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.
4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de
drempel van het overeengekomen afleveradres.
5. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden
bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als
vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).
c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen
levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen een redelijke
termijn na de dag van de aanmaning moeten leveren. Indien de koper consument is en er
is geen levertijd overeengekomen, dan zal de verkoper de contractgoederen uiterlijk
binnen dertig dagen na totstandkoming van de overeenkomst leveren.
e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.
f. Koper is verplicht de geleverde contractgoederen bij de eerste aanbieding in ontvangst
te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij
koper in rekening gebracht.
g. Indien de koper een consument is, zijn de contractgoederen voor risico van de koper
vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is de contractgoederen heeft ontvangen, tenzij de koper zelf een vervoerder
heeft aangewezen en deze keuze niet door de verkoper is aangeboden. In dat geval gaat
het risico op de contractgoederen reeds over op het moment dat verkoper de
contractgoederen aan de vervoerder overhandigt.

Artikel 9: Reclames
a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken
redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen vijf dagen na levering
schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van
de desbetreffende factuur doen.
b. Indien de koper een consument is geldt het navolgende. De afgeleverde zaak dient aan
de overeenkomst te beantwoorden. Indien hier geen sprake van is, is de wettelijke
garantieregeling uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
c. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een
zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het
overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 8b bedoelde
vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het
vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.
d. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd,
maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid
stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de
contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien
koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of
verwerkt of door-geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en schadevergoeding.
e. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
f. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen
betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Tot meerdere
schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de
afnemers van koper) is verkoper niet verplicht. Bij verkoop aan consumenten geldt deze
aansprakelijkheid van de verkoper niet.
g. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
h. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van
koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper
koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in
mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na
verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper gebeuren. Koper
moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.
Voor consumenten gelden, indien de aankoop elektronisch is geschied, de bepalingen uit
artikel 10.

Artikel 10: Herroepingsrecht
a. Op contractgoederen is, indien deze elektronisch zijn besteld door en worden geleverd
aan consumenten, het wettelijke herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft
veertien dagen, gerekend vanaf de datum van aflevering van de volledige bestelling, de
tijd om de ten aanzien van de contractgoederen gesloten overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden.
b. Consumenten oefenen het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de
termijn van veertien dagen het ingevulde modelformulier, dat is te vinden op de website
van verkoper, aan verkoper te zenden of verkoper een andere tot ontbinding strekkende
verklaring te doen.
c. Het herroepingsrecht geldt niet voor contractgoederen die snel bederven of die een
beperkte houdbaarheid hebben alsook geldt het herroepingsrecht niet voor de levering
van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
consumentkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
handelaar geen invloed heeft.
d. De consument dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag
volgend op de dag waarop de in lid b genoemde melding is gedaan, de
contractgoederen welke onderworpen zijn aan de ontbinding aan verkoper te retourneren.
De consument draagt de rechtstreekse kosten voor terugzending van de
contractgoederen.
e. De verkoper vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld, doch uiterlijk
binnen veertien dagen na de dag waarop de in lid b van dit artikel genoemde melding
door verkoper is ontvangen, alle betalingen die verkoper in dit kader van de consument
heeft ontvangen. De kosten worden door verkoper terugbetaald op dezelfde wijze als dat
verkoper ze van de consument heeft verkregen.
f. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de
consument (en/of koper).

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle
leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper of terzake andere
werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst
tussen koper en verkoper dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet
nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
c. Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de
contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van
de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid
aan derden verpanden.
d. Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van
derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun
macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper
bevestigen.
e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale
werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden
om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te
krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de
correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te verzekeren en
verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.

Artikel 12: Pallets
a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor
eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 13: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden
a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding
uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en
omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of
inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.
Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder
tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding.
Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van
overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder
meer aangemerkt:
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,
2. burgeroorlog,
3. oproer,
4. mobilisatie,
5. werknemersacties van welke aard ook,
6. (weg) blokkades,
7. uitsluiting van werknemers,
8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en
verpakkingsmaterialen,
11. overheidsvoorschriften,
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van
overheidswege,
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
14. brand,
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
16. overstroming,
17. storing in de levering van energie, 18. defecten aan machines.
c. Mocht de overmacht situatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming
meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de
toekomst ontbinden.
d. Op deze overeenkomst is de zogenaamde ‘change of ownership’ clausule van
toepassing hetgeen betekent dat verkoper het recht heeft de levering te beëindigen
wanneer kopende onderneming van eigenaar verandert dan wel er aanzienlijke
wijzigingen in het management voordoen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van verkoper
a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e,
behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van
de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade
daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de
bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook.
Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met
door verkoper aan koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de
artikelen 6:185 BW e.v., zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het
product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de
producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel
6:187 BW.
d. Bij verkoop aan consumenten geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de
verkoper niet.

Artikel 15: Wijze van verhandeling
a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige
verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper na
schriftelijke toestemming van de verkoper daartoe te hebben ontvangen, evenwel
toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd
individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper
afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten
gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare
boete van Euro 5.000,=. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te
stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de
overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 16: Publiciteits- en promotiemateriaal
Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter
ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige
contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan
verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 17: Internetverkoop
Voor verkopen aan consumenten via internet (zowel, maar niet beperkt tot, op de pc als
via tablet en mobiele telefoon) gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand.
Brumker Wijnkoperij levert alleen aan personen (en rechtspersonen) die de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt en dit zelfstandig aangeven tijdens elke (herhaalde)transactie. Op de
website bestaat er een mogelijkheid dat een natuurlijk persoon zichzelf voordoet als 18
jarige koper maar dit in werkelijkheid niet is, in dit geval behoudt Brumker zich het recht
voor om de verkoop te weigeren, of, nadat de verkoop toch tot stand is gekomen, de
transactie te annuleren en aan te geven bij de overheidsinstellingen. Restitutie van het
gekochte in in dit geval niet mogelijk.
Alle transacties die plaatsvinden via online verkeer via internet en/of email bestellingen
vanaf de locatie www.brumkier.nl/winkel, zijn onderhevig aan technische instellingen,
risico’s en afwijkingen. Eventuele financiële gevolgen voor de consument bij het niet
(kunnen) naleven van een opdracht, order of aankoop van wijn op de website, is voor
rekening van de koper, met inachtneming van een redelijke vorm van coulance vanuit
Brumker Wijnkoperij, zulks tot tevredenheid stelling van beide partijen en inachtneming
van het Nederlands Recht.

Artikel 18: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwaardheid van één of meer van de
bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden
leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwaardheid van de
overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en),
waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting
van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke
vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich schriftelijk
jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de
wet bevoegde rechter kiest, tenzij koper een consument is, dan geldt dat de op basis van
het toepasselijke recht bevoegde rechter bevoegd is.
c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een
geschil tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of
bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze
voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg
mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden
beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 20: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter
handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin
naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Consumenten
zijn deze kosten pas verschuldigd nadat zij hiertoe door verkoper zijn aangemaand.

Artikel 21 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer
en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 22 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik
van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in
het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
• Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 23 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 24 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat
in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag
van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 25 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel
de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via
dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is
de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.

Artikel 26 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 27 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –
en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 28 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid
van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 29 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een
schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Alle, niet genoemde en (sporadisch of regelmatig) voorkomende gevallen van
reclamering, garantiegevallen, afwijkingen in levering en inhoud, zullen tussen Brumker
Wijnkoperij en de koper / consument getracht te worden opgelsot in de minnelijke, waarbij
zowel Brumker als de consuemtn/koper zich het recht voorbehoudt om juridische naleving.
van het Nederlandse Recht te eisen.